Kontaktuppgifter

 

Style Service AB
Box 3078
720 03 Västerås
0707 - 666 347
021- 353566
kontakta@styleservice.se


För vidare kännedom kan vi också berätta att vi har tecknat en ansvars försäkring som täcker eventuella sak- och personskador på upp till 10 miljoner kronor.
Jorge Montiel, ägare av Style Service AB

Våra värderingar

 

punktlighet

Erfarenhet

Pålitliga

Ansvarsfulla

Små och Stora projekt

Kompetenta

Clean Service

Om Miljö

Våra tankar om miljö.

Vi verkar för att vår verksamhet som städentreprenör ständigt skall styras i en alltmer miljövänlig riktning. Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser. Vi beaktar miljöaspekterna när vi väljerleverantörer. Vi håller oss ajour med lagar och förordningar och följer de bestämmelser som finns för vår typ av verksamhet. Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön. Detta skall vi göra:

  • Aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete och våra produkters miljö påverkan på ett öppet och objektivt sätt.
  • Välja leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljö kriterierna.
  • Ständigt förbättra hanteringen av återvinningsbara restprodukter.
  • Våra varor har bra produktbeskrivningart.
  • Minska våra transportmedels utsläpp av miljöstörande ämnen.
  • Minska vår totala förbrukning av energi.
  • Involvera och fortlöpande informera samtliga anställda i vårt miljöarbete.